boolAçıklama

Bir bool , true veya false olmak üzere iki değerden birini tutar. (Her bool değişkeni bir bayt bellek kaplar.)

Sözdizimi

bool var = val;

Parametreler

var : değişken adı.
val : o değişkene atanacak değer.

Örnek Kod

Bu kod, bool veri bool nasıl kullanılacağını gösterir.

int LEDpin = 5;   // LED on pin 5
int switchPin = 13; // momentary switch on 13, other side connected to ground

bool running = false;

void setup() {
 pinMode(LEDpin, OUTPUT);
 pinMode(switchPin, INPUT);
 digitalWrite(switchPin, HIGH); // turn on pullup resistor
}

void loop() {
 if (digitalRead(switchPin) == LOW) {
  // switch is pressed - pullup keeps pin high normally
  delay(100);           // delay to debounce switch
  running = !running;       // toggle running variable
  digitalWrite(LEDpin, running); // indicate via LED
 }
}

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE constants