WiFiWebClient

Bu örnek, bir WiFi kalkanı kullanarak nasıl HTTP isteği yapılacağını gösterir. "Arduino" terimi için bir Google araması döndürür. Bu aramanın sonuçları Arduino Software (IDE) seri pencerenizden HTML olarak görüntülenebilir.

Bu örnek, WPA şifrelemesi kullanan bir ağ için yazılmıştır. WEP veya WPA için Wifi.begin () çağrısını uygun şekilde değiştirin.

Gerekli Donanım

  • Arduino WiFi Kalkanı
  • Kalkan uyumlu Arduino veya Genuino kartı

Devre

WiFi kalkanı, HDG104 modülüne SPI bağlantısı için 10, 11, 12 ve 13 pinlerini kullanır. Dijital pim 4, SD karttaki ikincil seçim pimini kontrol etmek için kullanılır.

Bu örnek için İnternet'e bağlanan bir 802.11b / g kablosuz ağa erişiminizin olması gerekir. Çizimdeki ağ ayarlarını, belirli ağlarınızın SSID'sine karşılık gelecek şekilde değiştirmeniz gerekecektir.

WPA / WPA2 Kişisel şifreleme kullanan ağlar için SSID ve parolaya ihtiyacınız vardır. Kalkan WPA2 Enterprise şifrelemesi kullanan ağlara bağlanmaz.

WEP ağ parolaları, anahtarlar olarak bilinen onaltılık dizelerdir. WEP ağında 4 farklı anahtar bulunabilir; her tuşa bir "Anahtar Dizini" değeri atanır. WEP şifreli ağlar için SSID'ye, anahtara ve anahtar numarasına ihtiyacınız vardır.

Yukarıdaki görüntüde, Arduino veya Genuino kartı WiFi kalkanının altına istiflenecekti.

Kod

/*
  Web client

 This sketch connects to a website (http://www.google.com)
 using a WiFi shield.

 This example is written for a network using WPA encryption. For
 WEP or WPA, change the Wifi.begin() call accordingly.

 This example is written for a network using WPA encryption. For
 WEP or WPA, change the Wifi.begin() call accordingly.

 Circuit:
 * WiFi shield attached

 created 13 July 2010
 by dlf (Metodo2 srl)
 modified 31 May 2012
 by Tom Igoe
 */#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>

char ssid[] = "yourNetwork"; //  your network SSID (name)
char pass[] = "secretPassword";    // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)
int keyIndex = 0;            // your network key Index number (needed only for WEP)

int status = WL_IDLE_STATUS;
// if you don't want to use DNS (and reduce your sketch size)
// use the numeric IP instead of the name for the server:
//IPAddress server(74,125,232,128);  // numeric IP for Google (no DNS)
char server[] = "www.google.com";    // name address for Google (using DNS)

// Initialize the Ethernet client library
// with the IP address and port of the server
// that you want to connect to (port 80 is default for HTTP):
WiFiClient client;

void setup() {
  //Initialize serial and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  }

  // check for the presence of the shield:
  if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
    Serial.println("WiFi shield not present");
    // don't continue:
    while (true);
  }

  String fv = WiFi.firmwareVersion();
  if (fv != "1.1.0") {
    Serial.println("Please upgrade the firmware");
  }

  // attempt to connect to Wifi network:
  while (status != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
    Serial.println(ssid);
    // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
    status = WiFi.begin(ssid, pass);

    // wait 10 seconds for connection:
    delay(10000);
  }
  Serial.println("Connected to wifi");
  printWifiStatus();

  Serial.println("\nStarting connection to server...");
  // if you get a connection, report back via serial:
  if (client.connect(server, 80)) {
    Serial.println("connected to server");
    // Make a HTTP request:
    client.println("GET /search?q=arduino HTTP/1.1");
    client.println("Host: www.google.com");
    client.println("Connection: close");
    client.println();
  }
}

void loop() {
  // if there are incoming bytes available
  // from the server, read them and print them:
  while (client.available()) {
    char c = client.read();
    Serial.write(c);
  }

  // if the server's disconnected, stop the client:
  if (!client.connected()) {
    Serial.println();
    Serial.println("disconnecting from server.");
    client.stop();

    // do nothing forevermore:
    while (true);
  }
}


void printWifiStatus() {
  // print the SSID of the network you're attached to:
  Serial.print("SSID: ");
  Serial.println(WiFi.SSID());

  // print your WiFi shield's IP address:
  IPAddress ip = WiFi.localIP();
  Serial.print("IP Address: ");
  Serial.println(ip);

  // print the received signal strength:
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("signal strength (RSSI):");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
}
[Kodu Al]

See Also