WiFiNINAWiFiSSLClient

Bu örnek, verileri her zaman SSL kullanarak bağlayan ve aktaran bir istemci nesnesi oluşturur.

Devre

WiFi modülü kartınıza entegre edilmiştir ve bu öğreticinin çalışması için herhangi bir özel devreye ihtiyacınız yoktur.

Arduino MKR WiFi 1010
Arduino MKR VIDOR 4000
Arduino UNO WiFi Rev.2


Lütfen dikkat: Bu üç kart, WiFi modülünü iletişim kurmak ve seçmek için özel pinler kullanır, bu nedenle başlık pinlerine bağlı mevcut dijital pinlerin kullanımında herhangi bir kısıtlama yoktur.

Kod

Bu örnek için İnternet'e bağlanan bir 802.11b / g kablosuz ağa erişiminizin olması gerekir. Çizimdeki ağ ayarlarını, belirli ağlarınızın SSID'sine karşılık gelecek şekilde değiştirmeniz gerekecektir.

WPA / WPA2 Kişisel şifreleme kullanan ağlar için SSID ve parolaya ihtiyacınız vardır. Modül, WPA2 Enterprise şifrelemesi kullanan ağlara bağlanmaz.

/*
This example creates a client object that connects and transfers
data using always SSL.

It is compatible with the methods normally related to plain
connections, like client.connect(host, port).

Written by Arturo Guadalupi
last revision November 2015

*/


#include <SPI.h>
#include <WiFiNINA.h>

#include "arduino_secrets.h"
///////please enter your sensitive data in the Secret tab/arduino_secrets.h
char ssid[] = SECRET_SSID;        // your network SSID (name)
char pass[] = SECRET_PASS;    // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)
int keyIndex = 0;            // your network key Index number (needed only for WEP)

int status = WL_IDLE_STATUS;
// if you don't want to use DNS (and reduce your sketch size)
// use the numeric IP instead of the name for the server:
//IPAddress server(74,125,232,128);  // numeric IP for Google (no DNS)
char server[] = "www.google.com";    // name address for Google (using DNS)

// Initialize the Ethernet client library
// with the IP address and port of the server
// that you want to connect to (port 80 is default for HTTP):
WiFiSSLClient client;

void setup() {
  //Initialize serial and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  }

  // check for the WiFi module:
  if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) {
    Serial.println("Communication with WiFi module failed!");
    // don't continue
    while (true);
  }

  String fv = WiFi.firmwareVersion();
  if (fv < WIFI_FIRMWARE_LATEST_VERSION) {
    Serial.println("Please upgrade the firmware");
  }

  // attempt to connect to WiFi network:
  while (status != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
    Serial.println(ssid);
    // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
    status = WiFi.begin(ssid, pass);

    // wait 10 seconds for connection:
    delay(10000);
  }
  Serial.println("Connected to wifi");
  printWiFiStatus();

  Serial.println("\nStarting connection to server...");
  // if you get a connection, report back via serial:
  if (client.connect(server, 443)) {
    Serial.println("connected to server");
    // Make a HTTP request:
    client.println("GET /search?q=arduino HTTP/1.1");
    client.println("Host: www.google.com");
    client.println("Connection: close");
    client.println();
  }
}

void loop() {
  // if there are incoming bytes available
  // from the server, read them and print them:
  while (client.available()) {
    char c = client.read();
    Serial.write(c);
  }

  // if the server's disconnected, stop the client:
  if (!client.connected()) {
    Serial.println();
    Serial.println("disconnecting from server.");
    client.stop();

    // do nothing forevermore:
    while (true);
  }
}


void printWiFiStatus() {
  // print the SSID of the network you're attached to:
  Serial.print("SSID: ");
  Serial.println(WiFi.SSID());

  // print your board's IP address:
  IPAddress ip = WiFi.localIP();
  Serial.print("IP Address: ");
  Serial.println(ip);

  // print the received signal strength:
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("signal strength (RSSI):");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
}
[Kodu Al]

See Also