WiFiNINAConnectNoEncryption

Bu örnek, bu kitaplığı destekleyen kartlardan biriyle açık (şifrelenmemiş) bir 802.11b / g ağına nasıl bağlanacağınızı gösterir. Arduino Software (IDE) seri monitörünüz bağlandıktan sonra bağlantı hakkında bilgi verecektir.

Devre

WiFi modülü kartınıza entegre edilmiştir ve bu öğreticinin çalışması için herhangi bir özel devreye ihtiyacınız yoktur.

Arduino MKR WiFi 1010
Arduino MKR VIDOR 4000
Arduino UNO WiFi Rev.2


Lütfen dikkat: Bu üç kart, WiFi modülünü iletişim kurmak ve seçmek için özel pinler kullanır, bu nedenle başlık pinlerine bağlı mevcut dijital pinlerin kullanımında herhangi bir kısıtlama yoktur.

Kod

Bu örnek için İnternet'e bağlanan bir 802.11b / g kablosuz ağa erişiminizin olması gerekir. Çizimdeki ağ ayarlarını, belirli ağlarınızın SSID'sine karşılık gelecek şekilde değiştirmeniz gerekecektir.

/*

 This example connects to an unencrypted Wifi network.
 Then it prints the MAC address of the board,
 the IP address obtained, and other network details.

 created 13 July 2010
 by dlf (Metodo2 srl)
 modified 31 May 2012
 by Tom Igoe
 */

#include <SPI.h>
#include <WiFiNINA.h>

#include "arduino_secrets.h"
///////please enter your sensitive data in the Secret tab/arduino_secrets.h
char ssid[] = SECRET_SSID;        // your network SSID (name)
int status = WL_IDLE_STATUS;     // the Wifi radio's status

void setup() {
  //Initialize serial and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  }
  // check for the WiFi module:
  if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) {
    Serial.println("Communication with WiFi module failed!");
    // don't continue
    while (true);
  }

  String fv = WiFi.firmwareVersion();
  if (fv < WIFI_FIRMWARE_LATEST_VERSION) {
    Serial.println("Please upgrade the firmware");
  }

  // attempt to connect to Wifi network:
  while (status != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Attempting to connect to open SSID: ");
    Serial.println(ssid);
    status = WiFi.begin(ssid);

    // wait 10 seconds for connection:
    delay(10000);
  }

  // you're connected now, so print out the data:
  Serial.print("You're connected to the network");
  printCurrentNet();
  printWifiData();
}

void loop() {
  // check the network connection once every 10 seconds:
  delay(10000);
  printCurrentNet();
}

void printWifiData() {
  // print your board's IP address:
  IPAddress ip = WiFi.localIP();
  Serial.print("IP Address: ");
  Serial.println(ip);
  Serial.println(ip);

  // print your MAC address:
  byte mac[6];
  WiFi.macAddress(mac);
  Serial.print("MAC address: ");
  printMacAddress(mac);

  // print your subnet mask:
  IPAddress subnet = WiFi.subnetMask();
  Serial.print("NetMask: ");
  Serial.println(subnet);

  // print your gateway address:
  IPAddress gateway = WiFi.gatewayIP();
  Serial.print("Gateway: ");
  Serial.println(gateway);
}

void printCurrentNet() {
  // print the SSID of the network you're attached to:
  Serial.print("SSID: ");
  Serial.println(WiFi.SSID());

  // print the MAC address of the router you're attached to:
  byte bssid[6];
  WiFi.BSSID(bssid);
  Serial.print("BSSID: ");
  printMacAddress(bssid);

  // print the received signal strength:
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("signal strength (RSSI):");
  Serial.println(rssi);

  // print the encryption type:
  byte encryption = WiFi.encryptionType();
  Serial.print("Encryption Type:");
  Serial.println(encryption, HEX);
}

void printMacAddress(byte mac[]) {
  for (int i = 5; i >= 0; i--) {
    if (mac[i] < 16) {
      Serial.print("0");
    }
    Serial.print(mac[i], HEX);
    if (i > 0) {
      Serial.print(":");
    }
  }
  Serial.println();
}
[Kodu Al]

See Also